:: เมนูเว็บไซต์ ::
 
  หน้าแรก
 

  ประวัติสหกรณ์
 

  คณะกรรมการดำเนินการ
 

  ผู้ประสานงาน
 

  ที่ปรึกษาสหกรณ์
 

  ผู้ตรวจสอบกิจการ
 

  เจ้าหน้าที่หน่วย
 

  ฝ่ายจัดการ
 

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 

  สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 

  ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้
 

  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

  ตรวจสอบเงินเดือน
 
     
 

สพป. สบ. เขต1
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพป. สบ. เขต2
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพม.4 (สระบุรี)
 
 
 
 
 
ข้าราชการปกติ

กศน.
 
 
 
 
 
 


รายงานกิจการ
ประจำเดือน 31 พ.ค. 2560

 
สมาชิก
6,241
ราย
สมทบ 685 ราย
เงินสดฝากธนาคาร
131.51
ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น
3,694.04
ล้านบาท
เงินให้สมาชิกกู้
8,912.81
ล้านบาท
เงินรับฝาก 2,533.99 ล้านบาท
รายได้ 262.90 ล้านบาท

   ปันผล-เฉลี่ยคืน
  เงินปันผล ปี 2558  5.22%
เฉลี่ยคืน   ปี 2558  7.00%  โฆษณาแผ่นพับ สหกรณ์

 
 
 
 
 
   
 

  สมาชิกสหกรณ์

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 
สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก - เงินกู้
  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
  สาระน่ารู้
   
  บทความของ
อาจารย์วรากร  สามโกเศศ


คลิกเพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 
 
 
 
 
 
เพิ่มสหกรณ์เป็นเพื่อนในไลน์
ID Line  :  tttooo2014
QR Code

สไลด์การสัมมนาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ในวันที่ 28-31 มีนาคม 2558

   
   
ข้าพุทธเจ้า
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด (พฤษภาคม 2560) 
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ!!
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด (พฤษภาคม 2560)
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
 
     
 
 
 
 
 
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  (กันยายน 2559)
 
 
 

สวัสดิการ 60 ปี
  ข่าวสวัสดิการ 60 ปี  สมาชิกที่เกิดในปี พ.ศ. 2499 มีอายุครบ 60 ปี และสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เขียนคำขอรับเงินสวัสดิการ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 
 
 
 


 
download 
เรื่อง กำหนดอายุการเป็นสมาชิก
สำหรับการกู้เงินสามัญ (ปกติ)
 download
เรื่อง การทำประกันสินเชื่อ
 
 download
เรื่อง  กำหนดอายุการเป็นสมาชิก
สำหรับการกู้เงินสามัญ(ปกติ)
กรณีใช้ที่ดินค้ำประกัน
 download
เรื่อง  การกำหนดอายุการเป็นสมาชิก
สำหรับเงินกู้พิเศษ
 
 
     
     
   
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( ธันวาคม 2558)
 
   

                                       รายละเอียดเพิ่มเติม
 
     
   
 
    
 
    ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( กรกฎาคม 2558)  
 
เรื่อง  กำหนดงวดส่งชำระเงินกู้ประเภทสามัญ(ปกติ) สำหรับสมาชิกเข้าใหม่
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ(เฉพาะกิจ) ชุดที่ 56
ครั้งที่ 10/2558 วันที่  2 กรกฎาคม 2558  มีมติให้สมาชิกเข้าใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 
กู้เงินประเภทสามัญ(ปกติ)  ส่งชำระแบบธนาคารไม่เกิน 240 งวด  ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

download เอกสาร
 
     
 
 
 
   ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( พฤษภาคม 2558)   
 
 
   
" แจ้งเปลี่ยนหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ ตามกฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่ "
 
 
   
 
 
 
เงินกู้...

เงินฝาก...
 
 

ฉป. คืออะไร...


สมาชิกสมทบ...
 
     
 
 
   
 
 
 
     
 
 
 
  แผนที่ตั้งที่ดินแห่งใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด   
 
 
 


 
   คลิ๊กชมแผนที่จาก Google Map  
 
 
  
     
 

     
 

***ไม่ใช่เพื่อกำไร  ไม่ใช่เพื่อการกุศล  แต่เพื่อบริการ ***


 
 
 
   ประเภทเงินฝาก  อัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินกู้  อัตราดอกเบี้ย   
 

 
 ออมทรัพย์
      2.00% ฉุกเฉิน          6.00%   
 
 
ออมทรัพย์
หัก ณ ที่จ่าย
2.00% สามัญโครงการ  6.00%   
 
 
ออมทรัพย์
พิเศษ 1
2.75%  สามัญปกติ 6.00%   
   
ออมทรัพย์
พิเศษ 2
4.00%  กู้พิเศษ 6.00%   
           

 
   
 
 โปรแกรมการวางแผนออมเงิน
 
     
   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ชมรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
โดยได้รับการประเมินและคำแนะนำจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี


ชมรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก


ชมรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
สัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์


ชมรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
สัมมนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560


ชมรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21-26 มีนาคม 2560


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ประชุมใหญ่สมาคม 1, 2 ประจำปี 2560

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 2560

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560


นักศึกษาและคณะครูอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มาเยี่ยมชมดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ทูลเกล้าถวานเงิน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ทำบุญครบรอบ 56 ปี

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559


ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ไปดูงานที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสามัญศึกษา จำกัด
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559


ตลาดนัดเพื่อสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559


รวมข่าวย้อนหลัง
 
 
 
  สอ. ครูสระบุรี จำกัด
ดูงาน สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด

วันที่ 8 กันยายน 2559
  สอ.ครูสระบุรี จำกัด กิจกรรมสอนอาชีพ
วันที่ 28 สิงหาคม 2559
สอ. ครูสระบุรี จำกัด
ดูงาน สอ.ครูเลย จำกัด

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
  สอ.ครูสระบุรี จำกัด ร่วมปล่อยปลา ฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
 
 
สอ.ครูสระบุรี จำกัด ดูงาน สอ.ครูประจวบ จำกัด 
วันที่ 4 พฤษภาคม  2559
  สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559
วันที่ 21 เมษายน 2559
  ประชุมสามัญประจำปี 2559 สมาคม 1 , สมาคม 2
วันที่ 6 เมษายน 2559
  สัมมนาสมาชิกและสมาชิกสมทบ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
วันที่ 24-29 มีนาคม 2559
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ดูงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
 
สมาคม1, สมาคม 2 ดูงานจังหวัดตราด
  ทูลเกล้าถวานเงินสมเด็จพระเทพฯ
เมื่อ

วันที่ 27 มกราคม 2559
  ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ ปีที่ 55
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558
   
       
       
        เปิดสอบงานข้าราชการ  
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

 
 
 

   
  นายเล็ก  ทาเพชร
ประธานกรรมการ
สพป.สระบุรี เขต 2
 

 
 

 
 
  นางมะลิ  เจริญทรัพย์
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 

 
 
 
>> คำขอกู้สามัญ(สีเขียว)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์(สีฟ้า)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉิน ATM (สีขาว)
>> คำขอกู้สามัญโครงการฯ(สีเหลือง)
>>  คำขอเงินกู้พิเศษ (กบข.)
>> ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
>> ใบลาออกจากสหกรณ์
>> ใบเพิ่มหุ้น-ลดหุ้นรายเดือน
>> เพิ่ม-ลด เงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย
>>
แบบประกัน กรุงไทย-แอกซ่า
>> ใบสมัครสมาชิกสมทบ
ประเภทบุคคล
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
  ธนาคาร กรุงไทย
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี

115-1-02159-8

 
         
 

  ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
270-065091-0

 
         
 

  ธนาคารทหารไทย
สาขาพหลโยธิน

เลขบัญชี
491-2-04902-2

 
         
      ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
563-260309-6
 
         
 
  ธนาคารออมสิน
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
050-510-59506-4
 
         
      ธนาคารธนชาต
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
331-6-00160-3
 
         
      ธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
01-007-2-04471-8
 

 

ยอดผู้เสียชีวิตประจำเดือน
มิถุนายน 2560

สมาคมแห่งที่ 1 "สฌ. สบ."        3 ราย
สมาคมแห่งที่ 2 "สฌ. สบ."        4 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฎีกาน่าสนใจ


Current Pageid = 1