:: เมนูเว็บไซต์ ::
 
  หน้าแรก
 

  ประวัติสหกรณ์
 

  คณะกรรมการดำเนินการ
 

  ผู้ประสานงาน
 

  ที่ปรึกษาสหกรณ์
 

  ผู้ตรวจสอบกิจการ
 

  เจ้าหน้าที่หน่วย
 

  ฝ่ายจัดการ
 

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 

  สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 

  ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้
 

  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

  ตรวจสอบเงินเดือน
 
     
 

สพป. สบ. เขต1
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพป. สบ. เขต2
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพม.4 (สระบุรี)
 
 
 
 
 
ข้าราชการปกติ

กศน.
 
 
 
 
 
 


รายงานกิจการ
ประจำเดือน 31 มี.ค. 2560

 
สมาชิก
6,207
ราย
สมทบ 647 ราย
เงินสดฝากธนาคาร
221.39
ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น
3,675.01
ล้านบาท
เงินให้สมาชิกกู้
9,664.19
ล้านบาท
เงินรับฝาก 2,449.97 ล้านบาท
รายได้ 178.68 ล้านบาท

   ปันผล-เฉลี่ยคืน
  เงินปันผล ปี 2558  5.22%
เฉลี่ยคืน   ปี 2558  7.00%  โฆษณาแผ่นพับ สหกรณ์

 
 
 
 
 
   
 

  สมาชิกสหกรณ์

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 
สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก - เงินกู้
  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
  สาระน่ารู้
   
  บทความของ
อาจารย์วรากร  สามโกเศศ


คลิกเพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 
 
 
 
 
 
เพิ่มสหกรณ์เป็นเพื่อนในไลน์
ID Line  :  tttooo2014
QR Code

สไลด์การสัมมนาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ในวันที่ 28-31 มีนาคม 2558

     
 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  
 
      

  ประวัติตวามเป็นมา
       
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  จดทะเบียนเมื่อวันที่  24  ตุลาคม  พ.ศ. 2503


     โดยนายสนิท ธรรมนิยม ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี และนายสุพล ยุติมิตร ศึกษาธิการอำเภอเมืองสระบุรี

     เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ซึ่งมีข้าราชการครูในจังหวัดสระบุรีรวม 171 คน  ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ครูสระบุรี จำกัดสินใช้” ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2512 เป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด”  
 
 
 
 

 
  สหกรณ์ได้เริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ.  2503  ครั้งนั้นมีสมาชิก  578  คน  ทุนดำเนินงาน  22,930.- บาท
 
     
      คณะกรรมการ  17  คน ไม่ได้จัดจ้างฝ่ายจัดการ  ไม่มีสำนักงานเป็นของตนเอง  อาศัยที่ทำการของส่วนราชการ  ซึ่งจะโยกย้ายตามผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ  ต่อมาสหกรณ์มีที่ทำการค่อนข้างถาวร โดยนำเงินทุนสาธารณประโยชน์ต่อเติมอาคารชั้นล่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นที่ทำการ  จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2534 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่อาคารเลขที่ 575/4 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี เป็นอาคาร 3 ชั้น ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 120 ตารางวา  ซึ่งเป็นอาคารและที่ดินของสหกรณ์เอง
 
 
 
     
  การดำเนินงาน  
       หกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  ดำเนินงานตามอุดมการณ์ของการสหกรณ์ คือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างสมาชิก  และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์  แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านธุรกิจ  ด้านสวัสดิการ

 
  1.ด้านธุรกิจ สหกรณ์ถือหลักใหญ่ ๆ ในการดำเนินธุรกิจ  2  ประการ คือ การออมทรัพย์  และการให้กู้

 

1.1 การออมทรัพย์  โดยการถือหุ้น และรับฝากเงินประเภทต่าง ๆ

  1.2 การให้กู้  แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ
 


-  ระยะสั้น  เงินให้กู้ประเภทฉุกเฉิน
  -  ระยะปานกลาง เงินให้กู้ประเภทสามัญ แบ่งเป็น 3 รายการ คือ
   สามัญ (ปกติ),สามัญโครงการพิเศษระยะสั้น เป็นการเสริมสร้าง สถานภาพของสมาชิกให้ดีขึ้น และกู้สามัญสวัสดิการเพื่อพัฒนา 
   ดำรงชีพ - พัฒนาวิชาชีพ  สำหรับส่งเสริมด้านการศึกษา
   -  ระยะยาว เงินให้กู้ประเภทพิเศษ แบ่งเป็น 4 รายการ คือ เพื่อการ
  เคหะสงเคราะห์,เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ,เพื่อซื้อที่ดิน และเพื่อ ซื้อยานพาหนะ ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมให้มีที่อยู่อาศัยและอาชีพให้กับ มวลสมาชิกได้เป็นอย่างดี
 


  2. ด้านสวัสดิการ
 
 

2.1 จัดสวัสดิการให้มวลสมาชิก  สหกรณ์ได้ดำเนินการจัดสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับ มวลสมาชิก คือ สงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรสถึงแก่กรรม,  อนุเคราะห์เพื่อการศพ, อนุเคราะห์สมาชิกมีอายุครบ  60  ปี,  อนุเคราะห์ผู้ค้ำประกันสมาชิก และสมาชิกประสบ สาธารณภัย  มอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก  นอกจากนี้ยังให้การศึกษาอบรม  และ การศึกษาดูงานเป็นประจำทุกปี

  2.2 จัดสวัสดิการให้กับหน่วยงานสมาชิก  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด้านสาธารณภัย  การกุศล  การกีฬา  ศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมวันเด็ก  วันครู  วันสหกรณ์แห่งชาติ  และสังคม

  3. ฐานะของสหกรณ์ ณ วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553
 
 
  -  สมาชิก 4,709 คน คณะกรรมการดำเนินการ  15 คน ผู้ประสานงาน 9 คน ฝ่ายจัดการ 15 คน และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  3  คน
  X มีทุนหมุนเวียน 2,621 ล้านบาท X มีทุนเรือนหุ้น 1,620 ล้านบาท
X มีทุนสำรอง 152 ล้านบาท X มีเงินรับฝาก 552 ล้านบาท
X  มีกำไรสุทธิ 119 ล้านบาท 


  4. การทำงาน
 
 

4.1 คณะกรรมการแบ่งการทำงานออกเป็น  4  ฝ่าย  คือ
ฝ่ายเศรษฐกิจ,  ฝ่ายระเบียบ-ข้อบังคับ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  และฝ่ายพัฒนาระบบการบริการ

  4.2  ฝ่ายจัดการ  แบ่งการทำงานออกเป็น  4  ฝ่าย คือ 
  ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายประจำหน่วย,  ฝ่ายธุรการและฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ โดยแต่ละฝ่ายประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
 
 
 
     
  ผลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ  
       การประสบความสำเร็จในกระบวนการสหกรณ์มิได้อยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทุกๆฝ่ายประกอบด้วย ฝ่ายสมาชิก ฝ่ายคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ จึงมีความตั้งใจประสานงาน แก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดีสร้างสรรค์งานให้เจริญก้าวหน้า เอื้ออาทรซึ่งกันและกันและเอื้ออาทรต่อสังคม ทั้งนี้เรามีพี่เลี้ยงคอยควบคุมกำกับดูแล ให้คำแนะนำที่ดี ที่เข้าใจ  หลายฝ่ายด้วยกัน คือฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์  จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ฝ่ายตรวจสอบบัญชี  จากสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สระบุรี จากฝ่ายที่สมาชิกแต่งตั้ง คือ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และที่ปรึกษา สหกรณ์จึงผ่านพ้นเหตุการณ์ต่าง ๆ มาได้ด้วยดี ละได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจหลายรางวัลทั้งรางวัลของสถาบันและของบุคคลดังนี้
 
     
 
  ปี 2534
  - ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับเขต
      (นางสาวปราณี  รัตนสุวรรณ)
       
  ปี 2534
  - ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับเขต 

    (นางสาวปราณี  รัตนสุวรรณ)
       
  ปี 2536
  - ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับชาติ
      (นางสาวปราณี  รัตนสุวรรณ)
 
  - สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ดีเด่นของจังหวัด และดี 
เด่นระดับเขต
 
 
  ปี 2537
  - กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ อันดับ2
 
  (นายสมชาย  หรั่งหมอยา)
 
  - สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ
 
  (นายหมื่น  รามัญวงษ์)
 
   
  ปี 2538
  - กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ อันดับ2
 
  (นายบุญสม  สายหยุด)
 
 
  ปี 2539
  - สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค
 
  (ภาคกลาง)(รับครั้งที่ 1)
       
  ปี 2541
  - สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ดีเด่น ระดับภาค
      (ภาคกลาง)(รับครั้งที่ 2 / 27 กุมภาพันธ์ 2541)
 

  - สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้ตัวแทนสหกรณ์เข้ารับพระราชทาน โล่รางวัล ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่  8 พฤษภาคม 2541ณ พิธีมณฑลท้องสนามห
ลวง)
       
   ปี 2545
  - ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ต้นแบบ ประเภทสหกรณ์
      ออมทรัพย์
       
   ปี 2548
  - ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ต้นแบบ  ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
      สหกรณ์ดีเด่นของจังหวัดสระบุรีโดยรับการคัดเลือกเข้าประกวดสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติปี 2548 สหกรณ์จะมุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์ให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนร่วมมือกับกระบวนการสหกรณ์ เครือข่ายเชื่อมโยงสหกรณ์ทุกระดับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกและส่วนรวม

     
     
 
 
 
     

 
 
 

   
  นายเล็ก  ทาเพชร
ประธานกรรมการ
สพป.สระบุรี เขต 2
 

 
 

 
 
  นางมะลิ  เจริญทรัพย์
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 

 
 
 
>> คำขอกู้สามัญ(สีเขียว)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์(สีฟ้า)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉิน ATM (สีขาว)
>> คำขอกู้สามัญโครงการฯ(สีเหลือง)
>>  คำขอเงินกู้พิเศษ (กบข.)
>> คำขอกู้เงินสามัญเพื่อความมั่นคง
>> ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
>> ใบลาออกจากสหกรณ์
>> ใบเพิ่มหุ้น-ลดหุ้นรายเดือน
>> เพิ่ม-ลด เงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย
>>
แบบประกัน กรุงไทย-แอกซ่า
>> ใบสมัครสมาชิกสมทบ
ประเภทบุคคล
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
  ธนาคาร กรุงไทย
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี

115-1-02159-8

 
         
 

  ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
270-065091-0

 
         
 

  ธนาคารทหารไทย
สาขาพหลโยธิน

เลขบัญชี
491-2-04902-2

 
         
      ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
563-260309-6
 
         
 
  ธนาคารออมสิน
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
050-510-59506-4
 
         
      ธนาคารธนชาต
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
331-6-00160-3
 
         
      ธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
01-007-2-04471-8
 

 

ยอดผู้เสียชีวิตประจำเดือน
พฤษภาคม 2560

สมาคมแห่งที่ 1 "สฌ. สบ."        6 ราย
สมาคมแห่งที่ 2 "สฌ. สบ."        4 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฎีกาน่าสนใจ


Current Pageid = 420