:: เมนูเว็บไซต์ ::
 
  หน้าแรก
 

  ประวัติสหกรณ์
 

  คณะกรรมการดำเนินการ
 

  ผู้ประสานงาน
 

  ที่ปรึกษาสหกรณ์
 

  ผู้ตรวจสอบกิจการ
 

  เจ้าหน้าที่หน่วย
 

  ฝ่ายจัดการ
 

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 

  สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 

  ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้
 

  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

  ตรวจสอบเงินเดือน
 
     
 

สพป. สบ. เขต1
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพป. สบ. เขต2
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพม.4 (สระบุรี)
 
 
 
 
 
ข้าราชการปกติ

กศน.
 
 
 
 
 
 


รายงานกิจการ
ประจำเดือน 31 มี.ค. 2560

 
สมาชิก
6,207
ราย
สมทบ 647 ราย
เงินสดฝากธนาคาร
221.39
ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น
3,675.01
ล้านบาท
เงินให้สมาชิกกู้
9,664.19
ล้านบาท
เงินรับฝาก 2,449.97 ล้านบาท
รายได้ 178.68 ล้านบาท

   ปันผล-เฉลี่ยคืน
  เงินปันผล ปี 2558  5.22%
เฉลี่ยคืน   ปี 2558  7.00%  โฆษณาแผ่นพับ สหกรณ์

 
 
 
 
 
   
 

  สมาชิกสหกรณ์

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 
สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก - เงินกู้
  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
  สาระน่ารู้
   
  บทความของ
อาจารย์วรากร  สามโกเศศ


คลิกเพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 
 
 
 
 
 
เพิ่มสหกรณ์เป็นเพื่อนในไลน์
ID Line  :  tttooo2014
QR Code

สไลด์การสัมมนาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ในวันที่ 28-31 มีนาคม 2558

     

  สวัสดิการสมาชิก   

     
  
  1.1 เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 

( อายุการเป็นสมาชิก ปีละ 4,000.-บาท
  ได้รับเงินไม่ต่ำกว่า 10,000.-บาทและไม่เกิน 350,000.-บาท )
  ยื่นเรื่องภายใน 365 วัน
  1.2  เงินสงเคราะห์ศพคู่สมรสสมาชิก 

( อายุการเป็นสมาชิก ปีละ 2,000.-บาท
  ได้รับเงินไม่ต่ำกว่า 5,000.-บาทและไม่เกิน 75,000.-บาท )
  ยื่นเรื่องภายใน 365 วัน
 
  1.3 เงินอนุเคราะห์ เพื่อการศพสมาชิก

( แบ่งจ่าย 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 35,000.-บาท รวมไม่เกิน 70,000.-บาท ) 
   

  1.4 เงินอนุเคราะห์สมาชิกอายุ 60 ปี

(อายุการเป็นสมาชิก ปีละ 2,000 บาท ไม่เกิน 75,000.-บาท)
  หมายเหตุ ต้องเข้าเป็นสมาชิกอายุไม่เกิน 54 ปี ถึงได้รับสวัสดิการนี้ 

  1.5 ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ตั้งแต่ระดับอนุบาล - ปริญญาตรี 
   

  1.6 จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบสาธารณภัยต่าง ๆ 

อัคคีภัย, อุทกภัย, วาตภัย
   

  1.7  ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา 

 
     

     
 
 
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( มกราคม 2558)
 
 
 
การจ่ายเงินอนุเคราะห์จากทุนเพื่อเงินกองทุนสวัสดิการ เพื่อสมาชิก (ตามระเบียบ)
1. กรณีถึงแก่กรรม  (เริ่ม 1 มกราคม 2558)
* สงเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม คำนวณตามอายุการเป็นสมาชิกปีละ
4,000.- บาท ไม่ต่ำกว่า 10,000.- บาท ไม่เกิน 350,000.- บาท ทั้งนี้ยื่นเรื่องภายใน
365 วัน  ไม่เกิน สิ้นปีบัญชี
* สงเคราะห์ศพคู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม  คำนวณตามอายุการเป็นสมาชิก
ณ วันที่คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรมปีละ 2,000.- บาท  ไม่ต่ำกว่า 5,000.- บาท ไม่เกิน
75,000.- บาท ทั้งนี้ยื่นเรื่องภายใน 90 วัน  
ไม่เกินสิ้นปีบัญชี
              * อนุเคราะห์เพื่อการศพสมาชิกถึงแก่กรรม อนุเคราะห์ไม่เกิน 70,000.- บาท 
ยื่นเรื่องภายใน 90 วันโดยแบ่งจ่าย 2 ครั้ง ครั้งแรก 35,000.- บาท  ครั้งที่สองต้นปีบัญชี
ถัดไปไม่เกิน 35,000.- บาท (ต้องเฉลี่ยตามจำนวนผู้ถึงแก่กรรม)
2. กรณีสมาชิกอายุ 60 ปี บริบูรณ์  (เริ่ม 1 มกราคม 2558)
              * ให้สวัสดิการไม่เกิน 75,000.- บาท  โดยคำนวณตามอายุการเป็นสมาชิกปี
ละ 2,000.- บาท การนับอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ตามปีปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) 
โดยยื่นคำร้องภายในเดือนกันยายน – ตุลาคม  ในปีที่อายุครบ 60 ปี และสหกรณ์
จ่ายเงินตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ในปีถัดไป 
ยกเว้น ผู้ที่สมัครสมาชิกเมื่ออายุ 55 ปี
(ต้องสมัครเมื่ออายุ 54 ปี) และสมัครรับโอนสมาชิกภาพให้คำนวณเฉพาะที่อยู่สหกรณ์
 เริ่มถือใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 (เริ่มปีปฏิทิน 2558)

 
 
 

   
  นายเล็ก  ทาเพชร
ประธานกรรมการ
สพป.สระบุรี เขต 2
 

 
 

 
 
  นางมะลิ  เจริญทรัพย์
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 

 
 
 
>> คำขอกู้สามัญ(สีเขียว)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์(สีฟ้า)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉิน ATM (สีขาว)
>> คำขอกู้สามัญโครงการฯ(สีเหลือง)
>>  คำขอเงินกู้พิเศษ (กบข.)
>> คำขอกู้เงินสามัญเพื่อความมั่นคง
>> ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
>> ใบลาออกจากสหกรณ์
>> ใบเพิ่มหุ้น-ลดหุ้นรายเดือน
>> เพิ่ม-ลด เงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย
>>
แบบประกัน กรุงไทย-แอกซ่า
>> ใบสมัครสมาชิกสมทบ
ประเภทบุคคล
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
  ธนาคาร กรุงไทย
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี

115-1-02159-8

 
         
 

  ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
270-065091-0

 
         
 

  ธนาคารทหารไทย
สาขาพหลโยธิน

เลขบัญชี
491-2-04902-2

 
         
      ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
563-260309-6
 
         
 
  ธนาคารออมสิน
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
050-510-59506-4
 
         
      ธนาคารธนชาต
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
331-6-00160-3
 
         
      ธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
01-007-2-04471-8
 

 

ยอดผู้เสียชีวิตประจำเดือน
พฤษภาคม 2560

สมาคมแห่งที่ 1 "สฌ. สบ."        6 ราย
สมาคมแห่งที่ 2 "สฌ. สบ."        4 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฎีกาน่าสนใจ


Current Pageid = 428